Intagning och Avgifter

Intagning

  • Intresseanmälan
Intagningar till Stockholms Elementära Teaterskolas ettåriga teaterutbildning för läsåret 2019/2020 pågår. Om du vill söka ska du skicka en intresseanmälan till set.teaterskola@telia.com. Intresseanmälan ska innehålla namn, födelsedatum, adress- och telefonuppgifter samt en kort beskrivning av dig själv och varför du söker. När vi har mottagit din intresseanmälan så skickar vi en kallelse till intervju och intagningsprov.
 

 

  • Inträdesvillkor
Behörig till den studiemedelberättigande utbildningen på Stockholms Elementära Teaterskola är den som har slutbetyg från gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller att den sökande, på basis av inskickat underlag, bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.
  • Urvalskriterier
Urvalet sker genom inträdesprov där områdena improvisationsförmåga, interpretation, röst, tal och rörelse prövas. Sökande med de sammanlagda bästa resultaten i dessa tester erbjuds plats på utbildningen.
  • Intagningsprov
Hur går det till? Antagning till Stockholms Elementära Teaterskola s.e.t. sker genom intervju och intagningsprov.
En kallelse med datum för provet skickas till varje sökande som anmält sitt intresse till skolan. Kallelsen skickas med posten och via mejl i god tid före intagningsprovet. Till provet ska sökande förbereda en max 3 minuter lång text efter eget val.
  • Platserbjudande
Sökanden som antagits som studerande vid Stockholms Elementära Teaterskola s.e.t. får platserbjudande med posten som ska bekräftas skriftligen inom angiven tid med underskriven Anmälan och betalning av provmånadsavgiften. Obs! Se vidare information under rubriken ”provmånadsavgiften”.
  • Platsbekräftelse
Sökanden som antagits till Stockholms Elementära Teaterskola s.e.t. samt skickat sin Anmälan och betalat provmånadsavgiften inom angiven tid får en skriftlig Platsbekräftelse och preliminär information om uppropet. Platsbekräftelsen skickas med posten.
  • Avgifter
Utbildningen vid Stockholms Elementära Teaterskola s.e.t. står under statlig tillsyn och berättigar de studerande till studiestöd.
  • Provmånadsavgiften

En sökande som antagits till utbildningen ska betala provmånadsavgiften. Den består av två delar, en anmälnings- och administrationsavgift på 3 000 kronor som ska betalas senast tio dagar efter att den sökande fått platserbjudandet, och en avgift för själva provmånaden som är på 9 000 kronor och som ska betalas senast 30 dagar efter att den studerande fått platserbjudandet. Det finns möjlighet att söka CSN:s merkostnadslån för provmånadsavgiften retroaktivt, efter att provmånaden påbörjats.

Följande avgifter med studiemedel gäller för läsåret 2019-2020

Period: Avgift: Villkor:

Provmånad(4v) 19 aug. – 13 sept. 2019

3 000 kr

9 000 kr

Betalas senast 10 dagar efter platserbjudandet.

Betalas senast 30 dagar efter platserbjudandet.

Höstterminen (13 v)

16 sept. – 13 dec. 2019.
36 500kr Betalas senast 20 september 2019
Vårterminen (23 v)

6 jan. – 14 juni 2020
38 500kr Betalas senast 15 januari 2020.
Skolans kod hos CSN är 4447

Information om CSN och provmånaden            

Studiemedel (studielån + studiebidrag) Stockholms Elementära Teaterskolas heltidsutbildning står under statlig tillsyn och är studiemedelsberättigad, vilket innebär att du kan söka studiemedel för ditt uppehälle samt extra lån till skolans grundutbildning, så kallat merkostnadslån, se nedan. Stockholms Elementära Teaterskolas heltidsutbildning är placerad inom konst- och kulturutbildningar i avdelning B1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) och lyder under Yrkeshögskolemyndigheten. Merkostnadslån för grundutbildningen Du kan söka merkostnadslån hos CSN för din utbildning på Set. Merkostnadslånet är ”öronmärkta” pengar och ska endast användas för att betala din studieavgift.

Inkomstprövning och fribelopp Fribeloppet är den inkomst du får ha utan att studiemedlen reduceras. För mer info, se CSN.

Avtalsvillkor

Provmånaden är de första fyra utbildningsveckorna. Provmånaden är ömsesidig och gäller både studerande och skolan.

 Det bindande avtalet ”Anmälan”, som den studerande skriver efter platserbjudandet, träder i kraft först efter provmånadens slut. Studerande som fortsätter på utbildningen efter provmånaden förbinder sig att betala samtliga fastställda avgifter för utbildningen.

Avbrott p.g.a. sjukdom: Den studerande som med stöd av läkarintyg blir sjukskriven på heltid under hela återstående studietiden enligt Försäkringskassans förordning debiteras fram till den dag sjukintyget är utfärdat plus en administrationsavgift på 3 000 kr. Sjukdom enstaka timmar/deltid ger inget avdrag på studieavgiften.